Slavekontrakt

Du kan laste ned dette dokumentet som PDF HER
Vi husker desverre ikke hvor dette dokumentet kommer fra, vi må derfor beklage manglende kreditering.

Følgende dokument er en Slavekontrakt mellom de undertegnede partene. Kontrakten inneholder all informasjon om gyldighet, virkeområde, regler, brudd, konsekvenser og så videre. Denne kontrakten, og videre versjoner, har en begrenset gyldighet, og hver forside dokumenteres med kontraktversjon(slik at man ser når en kontrakt blir endret), signert dato og utløpsdato(slik at man fort ser når den er gyldig), og hvilket nummer den er i rekken av undertegnede slavekontrakter mellom de undertegnede(slik at man fort ser hvilken som er den nyeste og gjeldende). Kontraktversjon: 1.0 Signert dato:____________ Utløpsdato: ____________

Kontraktnummer:_____

§1 – Involverte personer(Hersker/eier – slave/eiendel)

Hersker/eier:

Navn:___________________________________________________________

Mail:___________________________________________________________

Telefonnummer:__________________________________________________

Slave/eiendel:

Navn:___________________________________________________________

Mail:___________________________________________________________

Telefonnummer:__________________________________________________

§2 – Gyldighetstid og –område

På grunn av kontraktens, og det den beskriver, natur, er det viktig å klart spesifisere kriterier angående når og hvor kontrakten gjelder. Denne kontrakten er laget for å gjelde innen visse tidsrom, og den skal fornyes jevnlig, for å sørge for at begge parter er forståtte med innholdet, og til enhver tid enig. Kontrakten er ikke skrevet for å bryte med lovgivning eller etablerte menneskerettigheter som er i kraft i skrivende stund, og dette vil bli spesifisert i større detalj videre. Kontrakten kan også avbrytes tidligere enn avtalt, dog med begge parters underskrift.

Denne kontrakten gjelder i en periode på ca. 1 måned om gangen, men er åpen for utvidelse av gyldighetsperiode etter hvert som begge parter blir vant til situasjonen og konsekvensene av dette. Kontrakten skal beskytte begge parter, og det er derfor en slik «automatisk utløpstid» blir satt, slik at man skal kunne «trekke» seg fra forholdet, ved simpelthen å ikke skrive under på en ny kontrakt.
Dato når denne kontrakt trår i kraft(ved slaget midnatt til denne datoen):

_________________________
Dato når denne kontrakt trår ut av kraft(ved slaget midnatt til neste dag): _________________________ Totale antall døgn kontrakten er gyldig(skal være mellom 20 og 40): _________________________

For at kontrakten ikke skal virke hemmende for personlig utvikling utenfor forholdet mellom de to undertegnede partene skal det fastsettes et gyldighetsområde. Det vil si hvor kontrakten gjelder og ikke gjelder. Dette kan skiftes etter behov, men begge parter skal være involvert og en muntlig avtale skal inngås. Begge parter plikter å opprettholde slike muntlige «tilleggsavtaler» med samme respekt og seriøsitet som dette dokument.

Kontrakten gjelder i: hele partenes boliger, andre boliger tilknyttet partene(hytter, tilgjengelige lokaler, andre familiemedlemmers boliger), alle transportmidler partene besitter eller bruker(inkludert offentlig transport) og offentlige områder.

Kontrakten gjelder ikke i: når enn og hvor enn slaven sover, og 30 minutter etter at slaven våkner, arbeidsområder eller områder i tilknytting til arbeid – fast så vel som ikke fast(dette gjelder firmafester, firmaekskursjoner og selvfølgelig arbeidsplassen selv) eller rundt en eller flere av partenes venner eller familiemedlemmer, da spesielt partenes barn, felles eller separat, eller andre mindreårige familiemedlemmer.

§3 Enighet, sikkerhet og sikkerhetsord

Begge parter er ved undertegnelse av denne kontrakt enige i alle punkter som den omfatter. Begge parter er enige i at oppførselen og konsekvensene som kommer ut av kontrakten er ønskelige før, under og etter kontraktens varighet, og at denne kontrakten blir inngått av helt egen fri vilje. Begge parter er også klar over situasjonens alvorlighet, fare for kropp og helse, og risiko for rettslige følger som følge av utenforståendes oppfatning av partenes forhold. Det er derfor denne kontrakten opptrer i den form den gjør, for å beskytte alle involvert fra slike konsekvenser.

Denne kontrakten sørger også for at avtalte sikkerhetskrav ivaretas. For å ikke ødelegge forholdet kontrakten beskriver, plikter hersker ikke til å beskrive hva han gjør eller planlegger å gjøre, men plikter med denne kontrakt å vite hva han gjør, og ikke under noen omstendigheter gå for å skade slaven mer enn avtalt, eller å utsette slaven for altfor høy risiko som kan føre til en reell skade på kropp og helse. Alt utstyr i bruk i herskerens og slavens forhold skal være i god stand(avhengig av hva de skal brukes til) og ikke medføre en forhøynet risiko for noen av partene.

For å ivareta sikkerheten vil det bli utstedt et sikkerhets ord. Dette ord er å anse som et «stoppord» som begge parter plikter til å respektere, uavhengig av hvem som sier det eller i hvilken sammenheng. Blir sikkerhetsordet tatt i bruk, skal den aktiviteten som foregår mens det blir brukt stanses øyeblikkelig, og begge partene skal rolig komme til enighet om hva som skal gjøres videre. Blir sikkerhetsordet brukt, og ingen kontakt skjer etter dette(ved at en av partene ikke er i stand til å kommunisere av forskjellige grunner) skal begge parter frigjøres fra enhver hindring pålagt dem raskt og effektivt, slik at det ikke skal komme noen videre risiko for helse og for at alle eventuelle risikoer fjernes, samtidig som livs- og bevissthetstegn sjekkes, for å eliminere faren for alvorlige skader.
Det gjeldende sikkerhetsordet i denne kontrakten er: ___________________ Skulle det ikke være mulig, av diverse grunner, å bruke sikkerhetsordet, er to(2) tapp med en hvilken som helst kroppsdel(armer, bein eller annet) hvor som helst på den andre partens kropp eller omgivelser være å betrakte som bruk av sikkerhetsordet, og skal behandles likt som bruken av sikkerhetsordet.
§4 – Herskerens rett

Herskeren har rett til å bruke sin slave på den måte han måtte ønske, og når han måtte ønske, så lenge dette ikke bryter med noen av de beskrevne reglene og begrensningene beskrevet i denne kontrakten, under alle punkter, men spesielt under paragraf 2(skrevet på side 3).

Herskeren har gjennom denne avtalen en rekke rettigheter og privilegier vedrørende bruken av sin slave, hvor detaljer rundt forholdet er avtalt muntlig(med forbehold om at muntlige avtaler også er bindende på samme måter som denne skriftlige avtalen er), og det er selvsagt at ingen av punktene skal strekkes så langt at de vil være til fare for noen av partene.

Herskeren har rett til følgende:

– Å bruke sin slave seksuelt
– Å tvinge sin slave, gjennom vold, trusler og frykt, til å utføre hans vilje
– Å bestemme slavens oppførsel
– Å bestemme slavens bekledning
– Å slå sin slave
– Å kvele sin slave
– Å binde sin slave, til gjenstander eller bare til seg selv(hender sammen, for eksempel)
– Å bruke utstyr/leker på sin slave(håndjern, fotjern, halsbånd og så videre)
– Å ydmyke sin slave muntlig
– Å bruke sin slave når han ikke er tilstede, og kreve bevis på at det er utført(bilder og lignende)
– Å straffe sin slave når hun ikke er lydig, slik han finner det for godt
– Å vise frem slaven til andre(kreve at hun gjør eller sier det han befaler i situasjonen)
– Å presse slavens grenser, også innen temaer hun synes er ubehagelig
– Å nekte sin slave det han måtte ønske.

Dette dokumentet er ikke på noen måte ment som en mal eller fasit på hvordan en slik rapport skal eller må se ut.
Men forhåpentligvis kan den fungere for et grunnlag slik at du/dere selv kan sette opp deres egen, som er tilpasset deres behov.