Skaderapport

Du kan laste ned dette dokumentet som PDF HER
Vi husker desverre ikke hvor dette dokumentet kommer fra, vi må derfor beklage manglende kreditering.

Følgende dokument er en Skaderapport som tillegg til en slavekontrakt skrevet under av de undertegnede partene. Denne skaderapporten inneholder all nødvendig og aktuell informasjon om skaden som har inntruffet som dato, sted, alvorlighet og så videre. Rapportene er utfylt med henvisning til følgende slavekontrakt, da den beskriver en skade skjedd i slavekontraktens gyldighetstid: Kontraktnummer:_____ Signert dato:____________ Utløpsdato: ____________

Alle punkter i dette dokumentet skal utfylles for å sikre best mulig sikring av alle involverte parters interesser, slik det går frem av slavekontrakten denne rapporten står til. 1 – Dato, tid, sted og involverte parter Dato / tid: ______________________ / ______________________ Sted:____________________________________________________ Navn på involverte parter: Hersker:_________________________________________________

Slave:___________________________________________________ Eventuelle andre involverte(med mobilnummer i parentes): 1:_______________________________________(______________) 2:_______________________________________(______________) 3:_______________________________________(______________) 4:_______________________________________(______________) 5:_______________________________________(______________)
2 – Beskrivelse av skaden Skadens gradering i henhold til gjeldende slavekontrakt(gr. 1-7): Gitt med tall og bokstaver:_____________________
Skader på partene graderes følgende:

Nivå 1: Ikke synlige skader som svie, ømhet eller stivhet

Nivå 2: Lett synlige skader som små skrap som går bort etter kort tid(mindre enn 7 dager)

Nivå 3: Middels synlige skader som blåmerker og sår, men som ikke er synlig i vanlig klær

Nivå 4: Middels synlige skader som blåmerker og sår og som er synlige i vanlige klær

Nivå 5: Sterkt synlige skader som store blåmerker og kutt

Nivå 6: Benbrudd

Nivå 7: Permanent skade på organer eller kroppsfunksjoner
Fritekstutfylling: Hvem gjorde hva mot hvem? _______________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Hvordan er skaden(for eksempel størrelse på blåmerke, nøyaktig plassering på kroppen, og så videre)? ________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
Ble stoppord brukt og eventuelt respektert, og hvem brukte det? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Var noen av partene under en reell innflytelse av rusmidler?________________________________________________________ ________________________________________________________ Mulighet for alle parter å føye til informasjon som er aktuelt i fritekst(husk å notere hvem som skriver hva): _________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
3 – Erkjennelse og signaturer Alle signerende parter sier seg enige i at skadene som har skjedd kom til under bevisst utførte handlinger, men at ingen av skadene ble gitt bevisst, altså at de intraff ved uhell, eller som følge av aktiviteter alle involverte parter fra frivillige deltakere av.
Underskriftene med dato og sted er da som følger:
Hersker Slave __________________ __________________Dato/sted: Dato/sted: ___________________________ ___________________________ Eventuelle andre involverte parter(med mobilnr. i parentes): 1:_______________________________________(______________) 2:_______________________________________(______________) 3:_______________________________________(______________) 4:_______________________________________(______________) 5:_______________________________________(______________)

Dette dokumentet er ikke på noen måte ment som en mal eller fasit på hvordan en slik rapport skal eller må se ut.
Men forhåpentligvis kan den fungere for et grunnlag slik at du/dere selv kan sette opp deres egen, som er tilpasset deres behov.